Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerin eğitim bakanlıklarının 2003 tarihinde Berlin’de yapılan toplantı bildirisinde yer alan[1] ve 2005 yılı itibari ile uygulamaya konulan diploma eki, alınan akademik derecelerin şeffaflığını ve karşılaştırılabilirliğini sağlayan bir belgedir. Özellikle hızlı değişen eğitim sistemleri nedeni ve ülkelerarası eğitim ve istihdam hareketliliğinin artması ortak bir dil ve anlayışın geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Diploma Eki (DE) denkliği olmayan bir belgedir. Bu belge ilgili kişinin hem akademik hem de mesleki anlamda uluslararası alanda tanınmasına kolaylık sağlayan ve diplomaya eklenen bir belge olarak bireyin başarı ile tamamladığı öğrenimin yapı, bağlam, içerik ve statüsünün belirtir.

DE, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından ortaklaşa hazırlanan ve ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasının ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olacak bir şablon olarak sunulmuştur. Bu standart belge aşağıda verilen sekiz bölümden oluşur;

  1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği
  2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
  3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
  4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
  5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
  6. Ek bilgiler
  7. Diploma Ekinin resmî tasdiki
  8. Ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgi

Ayrıca her ekin giriş bölümünde yer alması gereken metin aşağıda verilmiştir.

Diploma Eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO-CEPES tarafından geliştirilen modeli kullanır. Diploma Eki’nin amacı, uluslararası şeffaflığı artırmak ve edinimlerin (diploma, derece, sertifika) akademik ve mesleki tanınırlığında hakkaniyet sağlamak üzere yeterli nesnel bilgi vermektir. Diploma Eki, parçası olduğu diplomanın sahibinin izleyip başarıyla tamamladığı akademik programın yapı, düzey, kapsam, içerik ve tanıdığı yetkiler gibi niteliklerinin standart bir biçimde tanımlanmasını sağlar. Değer yargısı, denklik ve tanınırlık konularında öznel ifadeler içermemelidir. Sekiz bölümün tamamı yer almalı, yer almıyorsa nedeni açıklanmalıdır

DE tek başına bir akademik ya da mesleki tanınma belgesi olarak ya da diploma yerine geçmez. Bir özgeçmiş olarak da nitelendirilemez. Bu belge elde edilen beceri ve akademik çalışmaların tanımlanmasını, kolaylıkla karşılaştırılabilmesini, objektif değerlendirilebilmesini ve yurtdışında iş ya da daha üst düzey eğitim için başvurularda kolaylık sağlar.

Yükseköğretim Kurumuna katkısı açısından De; profesyonel ve akademik alanda kurumun tanınması, şeffaflığın artması, mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bir çerçevede diploma sahibi olması gibi açılardan önem taşımaktadır.

Ufuk Üniversitesi bu doğrultuda mezunlarına diplomalarının yanında ücretsiz olarak Diploma Eki verme kararı almıştır. Üniversitemizde DE İngilizce olarak hazırlanır ve önlisans, lisans ve yükseklisans diplomaları ile ücretsiz olarak Öğrenci İşleri tarafından verilir.

Ufuk Üniversitesi Diploma Eki Örnekleri;

DE ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıda verilen linkleri inceleyebilirsiniz.[1] Berlin Communiqué, Yükseköğretimden Sorumlu Eğitim Bakanları Bildirisi, Eylül 2003 (Bologna Süreci)